آلیس در سرزمین عجایب – ۲

«درخت هر چه پربارتر، سربه زیر تر» این را معلم ریاضی‌مان در اولین جلسه‌ای که با ما داشت گفت. روزهای اولی بود که وارد دبیرستان شده بودیم و قرار بود هرکدام‌مان دکتر و مهندسی شویم برای خودمان. می خواست برای‌مان … ادامه