رستگاری در شاوشنگ
قصه‌ای از سینما

رستگاری در شاوشنگ

آقای دوفرین رو به عقب می‌رود. در ظاهر است که او بعد از این‌که متوجه خیانت همسرش می‌رود، مست لایعقل سر از جایی در مقابل خانه‌ای درمی‌آورد که می‌داند به راحتی و چند قدم دیگر با اسلحه‌ای که در دست … ادامه